Pedagogical Translation as a Naturally-Ocurring Cognitive and Linguistic Activity in Foreign Language Learning (Ressenya d'Oriol Guasch)

Vanessa Leonardi (2011) Pedagogical Translation as a Naturally-Ocurring Cognitive and Linguistic Activity in Foreign Language Learning. Annali Online di Lettere, vol 1-2 (17-28)

http://annali.unife.it/lettere/article/viewFile/234/183 (consulta 03/03/2015)

Al segle XIX va estar en boga una proposta per a l’ensenyament de llengües addicionals anomenat “Mètode de gramàtica i traducció”. Es fonamentava en l’estudi de les regles gramaticals de la nova llengua i l’aplicació d’aquestes regles a la traducció. El mètode, molt centrat en la llengua escrita, feia present el coneixement de la primera llengua en l’aprenentatge de les llengües posteriors.

Posteriorment, i fins a mitjans del segle XX, es van anar succeint noves propostes metodològiques en funció del desenvolupament successiu de teories sobre el llenguatge verbal i sobre el seu ensenyament i aprenentatge, tant pel que fa a la primera llengua com a les apreses amb posterioritat, que tenien en comú la creença que no s’havia d’implicar la primera llengua a l’ensenyament de les llengües addicionals.

Les experiències de Peal i Lambert (1962) i de Cummins (1978) en els programes d’immersió lingüística al Canadà van marcar un punt d’inflexió en aquesta situació perquè van oferir proves fefaents no solament de la inoportunitat d’aquesta dissociació sinó de la realitat de la connexió entre els sabers lingüístics de les diverses llengües que, en un grau o altre, usen i coneixen els plurilingües.

En l’actualitat la recerca ens ha confirmat que l’aprenentatge d’una llengua addicional, sobretot en els seus primers estadis, es fonamenta en bona part en el coneixement que es té de la primera. Per aquest motiu ha renascut amb força la idea de buscar un lloc a la primera llengua en les propostes per a l’ensenyament de les addicionals i aquest lloc ha consistit, en alguns casos, en la recuperació de la traducció.

Això és el que proposa Vanessa Leonardi (2011) en el seu article en què es planteja dos objectius: 1) presentar el que anomena  “traducció pedagògica” com a una activitat afavoridora de l’ensenyament de les llengües,  i 2) oferir un exemple de com es pot dur a terme aquesta activitat de  “traducció pedagògica” a les aules de primària.

Per a Leonardi la traducció és, en primer lloc, una activitat lingüística que comporta la decodificació d’un missatge en un sistema lingüístic i la seva recodificació en un altre; és, en segon lloc, un fenomen cultural perquè estableix un pont entre dues comunitats lingüístiques; i és, en tercer lloc, una activitat cognitiva complexa que demana el control conscient de sabers i processos de mena diversa.

Segons la nostra autora la implementació de la “traducció pedagògica” a les aules de primària, que cal que conjumini els tres aspectes que acabem de citar, ha d’organitzar-se en tres etapes:

  1. Activitats prèvies en què, segons els objectius específics d’ensenyament i aprenentatge que es proposa el professorat, es prepara el vocabulari, les estructures gramaticals i/o textuals i els problemes semàntics i pragmàtics que es posaran en joc a la traducció
  2. Activitats de traducció que es desenvoluparan, fonamentalment, a partir d’activitats de lectura (en veu alta o silenciosa) i d’escriptura, de reflexió sobre els problemes gramaticals i semàntics que es plantegin en els processos de traducció, i dels relatius a factors culturals
  3. Activitats posteriors de reflexió i d’avaluació sobre el producte de la traducció i sobre el procés seguit en la seva realització.

 

Ressenya d'Oriol Guasch